Články v časopisech:

2011:

Lacina, D.: Využití mapování biotopů pro diferenciaci dřevinných formací v zemědělské krajině. Studia Oecologica, ročník V, číslo 1/2011, FŽP UJEP v Ústí nad Labem, ISSN: 1802-212X, str. 37 - 43

2010:

Lacina, D.: Pravdivá zpráva o ÚSES: stav mezi živořením a prosperitou, Urbanismus a územní rozvoj č. 5, 2010, ÚÚR Brno, ISSN: 1212-0855, str. 90 - 92

2007:

Lacina, D.: Omyly při výsadbách dřevin v krajině. Veronica č. 6, Brno, 2007, str. 12 – 13

Lacina, D.: Kolik jsme dali na realizace územních systémů ekologické stability. Veronica č. 6, Brno, 2007, str. 13

Lacina, D., Demek, J., Mackovčin, P., Havlíček, M.: Land use changes in the town of Železná Ruda and its surroundings (Czech Republic) based on the analysis of historical maps from the period 1843 – 2005. Silva Gabreta, vol. 13 (3), Vimperk, 2007, p. 269 - 284

2005:

Lacina, D.: Větrné elektrárny – ano či ne? Ochrana přírody č. 3, AOPK ČR, 2005, ISSN 1210-258X, 73 - 74

Lacina, D.: Jak nakládat s vodou v krajině. Zahrada – park – krajina č. 5, SZKT Praha, 2005, str. 2

2003:

Lacina, D.: ÚSES včera dnes a zítra (část 2.). Ochrana přírody č. 1, 2003, ISSN 1210-258X

2002:

Lacina, D.: Zhodnocení literárního počinu MŽP. (Recenze Kender, Pařízek: Teoretické a praktické aspekty ekologie krajiny.) Veronica č. 1, Brno, 2002, str. 30

Lacina, D.: ÚSES včera dnes a zítra (část 1.). Ochrana přírody č. 10, 2002, ISSN 1210-258X, 300 – 302

2001:

Lacina, D.: Zápisky z jarního Brna. Veronica č. 3, Brno, 2001, str. 26

1999:

Lacina, D.: Škůdci dravci. Veronica č. 2, Brno, 1999, str. 26

1998:

Lacina, D.: Větrolamy: Jak dál? Lesnická práce č. 10, 1998

1996:

Lacina, D.: Nová naučná stezka ve Ždánicích. Veronica č. 3, Brno, 1996, str. 39

 

Lacina, D.: Obecná ochrana přírody a územní systém ekologické stability, Ochrana přírody

Články ve sbornících:

2014:

Lacina, D.: The nature conservation in parks and monuments of the USA - the experience of a knowledgeable tourist. In FIALOVÁ, J. -- PERNICOVÁ, D. Public recreation and landscape protection - with man hand in hand?. 1. vyd. Brno: Vydavatelství Mendelovy univerzity v Brně, 2014, s. 282--287. ISBN 978-80-7375-952-0.

Lacina, D.: Problémy při použití bohatých travinobylinných směsí v krajině. In FIALOVÁ, J. Krajinné inženýrství 2014. 1. vyd. Brno: ČSKI, 2014, s. 85--89. ISBN 978-80-87384-06-0.

Lacina, D.: Omezení výsadeb dřevin do krajiny právem a normami a vliv na funkčnost ÚSES. In Petrová, A. (ed.): Sborník z 13. ročníku semináře ÚSES - zelená páteř krajiny. 1. vyd. Kostelec na Hané: JOLA, v.o.s., 2014, s. 59--63. ISBN 978-80-86636-45-0.

2012:

Lacina, D.: Možnosti rekreace ve vybraných evropsky významných lokalitách soustavy NATURA 2000 Zlínského kraje. Sborník konference Rekreace a ochrana přírody – ruku v ruce ..., Křtiny 2012. Mendelova univerzita v Brně, 2012, ISBN: 978-80-7375-611-6, 98 – 110.

2010:

Girgel. M., Lacina, D., Psotová, H.: Možnosti využití nízkého lesa v ochraně přírody a krajiny. El. sborník semináře Nízké a střední lesy v krajině. MZLU v Brně, 2010, ISBN: 978-80-7375-291-0.

2008:

Salašová, A., Lacina, D.: Diferenciace krajiny při posuzování krajinného rázu (CHKO Beskydy). Sborník ze semináře Aktuální problémy ochrany krajinného rázu, Centrum pro krajinu, 2008, ISBN 978-80-903206-9-7, 49 - 56

Lacina, D.: Sjednocení územního systému ekologické stability okresu Vsetín (mimo CHKO Beskydy). Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny 2008, MŽP a CZ-IALE, Brno, 2008, ISBN 978-80-87154-23-6, 35 - 37

Lacina, D.: Realizace opatření Programu péče o krajinu ve vazbě na realizaci ÚSES v krajích. Sborník z konference Venkovská krajina 2008 Hostětín, CZ-IALE, 2008, ISBN 978-80-87154-19-9, 66 – 71

2007:

Lacina, D.: Realizace opatření Programu péče o krajinu ve vazbě na realizaci ÚSES v krajích. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny 2007, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno, 2007, ISBN 978-80-86386-98-0, 62 - 78

Lacina, D.: Krajina v paměti člověka a člověk v paměti krajiny. Elektronický sborník XI. Konference Krajina – človek – kultúra, SAŽP Banská Bystrica, 2007

2006:

Lacina, D.: Zaklínadlo „krajinný ráz". Sborník z konference Ochrana krajinného rázu, ČVUT FA Praha, 2006, ISBN 80-903206-7-8, 79 – 80

Lacina, D.: Co ukázala zima 2005/2006?. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny 2006, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno, 2006

2005:

Lacina, D.: Role alejí z pohledu ochrany a tvorby krajiny. Elektronický sborník konference Aleje ze všech stran, Společnost pro Jizerské hory, 2005

Lacina, D.: Omyly při výsadbách dřevin v krajině. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny 2005, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno, 2005

Lacina, D.: Kam jsme dospěli v péči o krajinu? Sborník z konference Tvář naší země – krajina domova, Jaroslav Bárta, Studio JB, Praha, 2005, ISBN 80-86512-31-2, 67 - 70

2003:

Lacina, D.: Zakládání územních systémů ekologické stability na zemědělské půdě. Sborník ze semináře Zalesňování zemědělské půdy, Česká lesnická společnost, Kostelec nad Černými lesy, 2003, ISBN 80-02-01544-4, 52 – 54

Lacina, D.: Územní systémy ekologické stability v projekční činnosti. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno, 2003

Lacina, D.: Informační systém územního systému ekologické stability a jeho využití v rámci krajinotvorných programů. Sborník konference Krajinotvorné programy – Průhonice 2003, 43. ZO ČSOP Praha a AOPK ČR, 2003, 77 – 78

Lacina, D.: Digitální podoba dat nadregionálního územního systému ekologické stability na detašovaném pracovišti Agentury ochrany přírody a krajiny ČR v Brně. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny, AOPK ČR a CZ-IALE, Brno, 2003

2002:

Lacina, D.: Vztah ke krajině – slova a skutky. Sborník z konference Tvář naší země – krajina domova, Jaroslav Bárta, Studio JB, Praha, 2002, ISBN 80-86512-16-9, 105 – 108

Lacina, D.: Dotační politika v ÚSES – stav a úskalí současného systému. Sborník semináře ÚSES – zelená páteř krajiny, MZLU a AOPK ČR, Brno, 2002, 78 – 79

Lacina, D. (ed.): ÚSES – zelená páteř krajiny, sborník k semináři, AOPK ČR, det. pracoviště Brno, 2002

2001: Lacina, D.: Ekologické sítě a jak je spřádat. Sborník z konference Tvář naší země – krajina domova, Jaroslav Bárta, Studio JB, Praha, 2001, ISBN 80-86512-02-9, 75 - 80

Hartl, P., Zimová, E., Lacina, D.: Zkušenosti z realizace územních systémů ekologické stability – součást krajinotvorných programů. Sborník konference Krajinotvorné programy – Příbram 2001, COOPK Příbram, 2001, 93 – 98

2000:

Lacina, D.: Využitelnost geobiocenologické typizace při projektování ÚSES. Sborník konference Geobiocenologická typizace krajiny a její aplikace. Geobiocenologické spisy, svazek č. 5, MZLU v Brně, Lesnická a dřevařská fakulta, Brno, 2000, ISBN 80-7157-449-X, 124 – 125

1999:

Lacina, D.: Poznámky, postřehy a reakce na dílčí problémy. Sborník přednášek a diskusních příspěvků z kolokvia Péče o krajinný ráz, cíle a metody, fakulta architektury v Praze, 1999, ISBN 80-01-01979-9, 89 – 91

 

V některých publikacích v širším autorském kolektivu (např. Zakládání ÚSES na zemědělské půdě, Atlas krajiny České republiky, Aktualizace Rukověti projektanta MÚSES)

Kontakty


PROJEKTY PRO KRAJINU

Telefon: +420 775 321 968
E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno