Produkty a služby

  • vymezování územních systémů ekologické stability
  • biologické hodnocení podle § 67, ve smyslu § 45i zákona 114/1992 Sb (zákon o ochraně přírody a krajiny)
  • realizační projekty v krajině (především biocenter, biokoridorů a interakčních prvků)
  • preventivní hodnocení krajinného rázu a posuzování vlivů záměrů na krajinný ráz
  • mapování biotopů soustavy NATURA 2000
  • zpracování odborných podkladů pro územní plánování a pro pozemkové úpravy
  • projektování naučných stezek
  • tvorba plánů péče o zvláště chráněná území
  • poradenská činnost v oblasti ochrany, tvorby a péče o přírodu a krajinu
  • lektorská činnost
Kontakty


PROJEKTY PRO KRAJINU

Telefon: +420 775 321 968
E-mail: darek.lacina@prokr.cz

Ing. Darek Lacina
Ondráčkova 556/199
628 00 Brno